Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Práca s počítačom PCP
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV